PRIVACYBELEID 5DaysON

5DaysOn helpt klanten hun bedrijfs-, en operationele activiteiten te verbeteren en gebruikt hierbij alleen noodzakelijke persoonsgegevens van klanten en adviseurs. In deze privacystatement staat hoe 5DaysON de bescherming van deze persoonsgegevens serieus neem en hierbij:  

 • via deze privacyverklaring helder maakt voor welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt;
 • alleen de persoonsgegevens verzamelt die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • om uitdrukkelijke toestemming vraagt om uw persoonsgegevens te verwerken, in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • uw gegevens niet deelt met derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • passende beveiligingsmaatregelen neemt om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eist van partijen die persoonsgegevens verwerken in opdracht van ons;
 • uw recht respecteert om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Wilt u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons opnemen? Dat kan via annemarie@5dayson.nl

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze diensten en websites laat u gegevens bij ons achter. Dat kunnen ook persoonsgegevens zijn. Afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten u op onze website kiest te gebruiken, verwerken wij gerelateerde persoonsgegevens.

Persoonsgegevens

5DaysON verwerkt de volgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens zoals volledige naam, adres, woonplaats en inschrijving;
 • Persoonlijke gegevens zoals geboortedatum, geslacht, beroeps- en arbeidsverleden en werkprestaties;
 • Contactgegevens zoals telefoonnummer, e-mailadres, social media-adres;

Deze persoonsgegevens hebben betrekking op (voormalige) cliënten en/ of relaties van 5DaysON. Deze persoonsgegevens heeft 5DaysON bij uzelf verzameld of deze gegevens heeft u zelf ingevoerd middels onze website.

Doeleinden

Bovenstaande gegevens worden alleen gebruikt voor een of meerdere van de volgende doeleinden (afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten worden gebruikt):

 • Het contacteren in de (voor)contractuele fase;
 • Het verlenen van adviesdiensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst;
 • Het adviseren, bemiddelen en verwijzen;
 • Het innen van facturen;
 • Het voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
 • Het kunnen verbeteren van onze dienstverlening;
 • Het kunnen uitvoeren van onze bedrijfsprocessen;
 • Het kunnen uitvoeren van marketing- en communicatieactiviteiten;
 • Het kunnen uitvoeren van werving en selectie (sollicitatie);
 • Het waarborgen van haar eigen gerechtvaardigde (rechts)belangen.

Verstrekking aan derden

5DaysON verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 5DaysON blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Profilering en cookies

Om u de beste online ervaring te bieden, combineren wij uw persoonsgegevens uit verschillende bronnen. Deze bronnen zijn bijvoorbeeld:

 • 5DaysON.nl

Door uw gegevens te combineren, van de websites van 5DaysON, kunnen wij gepersonaliseerde content op de verschillende websites tonen. We kunnen zodoende zorgen dat de content aansluit bij uw interesses. Op deze manier kunnen we ook de nieuwsbrieven personaliseren.

Bij het verzamelen en combineren van uw gegevens maken we gebruik van cookies.

Beveiligen en bewaren

5DaysON neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alleen de noodzakelijke personen hebben toegang tot de gegevens. De toegang tot de gegevens zijn afgeschermd. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

De website van 5DaysON is voorzien van een SSL-certificaat en worden gehost op een dedicated server bij Hostnet.

5DaysON zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door uw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Websites van derden

Websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden, hebben een eigen privacybeleid. Het privacybeleid van 5DaysON geldt dus niet voor deze websites. Of deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan, kunnen we niet garanderen. We adviseren u om voor het gebruiken de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website door te nemen.

Minderjarigen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neemt u dan via het e-mail adres annemarie@5dayson.nl contact met ons op, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

De privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijziging wordt op de website vermeld. Mocht dit betekenen dat uw gegevens op een andere wijze zullen worden gebruikt, dan vragen hiervoor eerst een akkoord. Zonder uw toestemming zullen we uw gegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Om uw gegevens in te zien en te wijzigingen aan te vragen kunt u contact opnemen via annemarie@5dayson.nl

Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto af te schermen.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 1 maart 2020.